Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav chemie pevných látek  → Věda a výzkum → Pracovní skupiny → Aplikovaná mineralogie
iduzel: 22754
idvazba: 29225
šablona: stranka
čas: 30.10.2020 19:32:49
verze: 4727
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aplikovaná mineralogie

V této skupině pracují:

prof. Ing. František Kovanda, CSc.
doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.
Ing. David Koloušek, CSc.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Eliška Duchková (PGS)
Ing. Václav Bednář (PGS)
Ing. Karmen Kremenić (PGS)

Seznam publikací

Granty a projekty

Specializace skupiny:

  1. Zeolity
  2. Transport těžkých kovů v životním prostředí
  3. Podvojné vrstevnaté hydroxidy

 

1. Zeolity

Zeolity jsou krystalické hydratované aluminosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Základem struktury zeolitů je aniontový skelet T-atomů Si a Al tetraedricky koordinovaných atomy kyslíku, přičemž z elektrostatických důvodů není možná vazba Al-O-Al. Tetraedry ve struktuře tvoří vícečetná spojení, čímž vznikají velké dutiny propojené kanály. Neskeletární kationty nejsou ve struktuře zeolitů pevně vázány a mohou být za určitých podmínek vyměňovány za jiné. Zeolity jsou proto hojně využívány v iontově-výměnných procesech, mají jedinečné vlastnosti jako sorbenty a molekulární síta a hrají významnou roli v heterogenní katalýze. Zeolity se vyskytují v přírodních nalezištích a řada jich byla připravena synteticky.

originál Struktura zeolitu

Na Ústavu chemie pevných látek byla vyvinuta technologie syntézy zeolitů z popílků a nově in situ v geopolymerních směsích (alkalicky aktivované aluminosilikáty). Byla ověřena řada možností využití takto připravených zeolitů při separaci kationtů těžkých kovů, amonných kationtů a radioaktivních izotopů z odpadních vod.

Čím se zabýváme?:

  • příprava tzv. geopolymerních zeolitů (zeolity A,X a P) z cihelných obrusů;
  • separace vody ze systému voda-ethanol (příprava absolutního alkoholu);
  • ovlivňování senzorických vlastností vína přírodními a syntetickými zeolity;
  • recirkulační systémy určené pro chov ryb.

2. Transport těžkých kovů v životním prostředí

Některé anorganické materiály se díky své struktuře a sorpčním vlastnostem používají pro odstraňování toxických látek nežádoucích v životním prostředí. Takovými materiály jsou jílové minerály, oxidy a hydroxidy železa nebo zeolity.

Jaké toxické látky zkoumáme?

Především toxické oxoanionty arsenu, antimonu a selenu, jejich geochemické vlastnosti, stabilitu ve vodách a půdách, transport životním prostředím. 

příznaky arsenikózy Příznaky arsenikózy

Jaké materiály využíváme k dekontaminaci zatížených oblastí?

Přírodní materiály na bázi oxidů železa, hliníku a manganu, ale především aluminosilikáty (jílové minerály) v původní i modifikované formě. Tyto materiály se testují jako selektivní sorbenty vhodné k odstraňování toxických látek z kontaminovaných oblastí.

originálPůvodní a modifikované jílové sorbenty

originálMechanismus vazby Fe k povrchu jílové matrice

 Další část výzkumu je zaměřena na hledání optimálních podmínek dekontaminace konkrétního zatíženého systému a navržení odpovídající sanační technologie.

originálPrůsaky kyselých důlních vod v Kutnohorském revíru (vysoké koncentrace arsenu a železa)

 Jak měříme koncentrace arsenu, antimonu a selenu?

Metodou Atomové fluorescenční spektrometrie s generací hydridů (HG-AFS) na přístroji PSA 10.055 Millennium Excalibur (výrobce PSAnalytical, Kent, UK), který umožňuje stanovit stopové koncentrace těchto hydridotvorných prvků v limitu detekce 10 ppt.

originál

3. Podvojné vrstevnaté hydroxidy

Co to je?

Podvojné vrstevnaté hydroxidy, známé také jako sloučeniny typu hydrotalcitu nebo aniontové jíly, tvoří technicky zajímavou skupinu anorganických materiálů využitelnou v řadě praktických aplikací. Jejich chemické složení lze vyjádřit obecným vzorcem MII1-xMIIIx(OH)2An-x/n×yH2O, kde MII a MIII značí dvojmocné a trojmocné kationty kovů a An- n-mocný anion. Tyto sloučeniny mají vrstevnatou krystalovou strukturu, v níž se střídají kladně nabité hydroxidové vrstvy [MII1-xMIIIx(OH)2]x+ s vrstvami složenými z aniontů a molekul krystalové vody. Hodnota x udává míru zastoupení trojmocných kationtů v hydroxidových vrstvách a obvykle leží v rozmezí 0,20 až 0,33. Podvojné vrstevnaté hydroxidy vykazují aniontově-výměnné vlastnosti, takže anionty vázané poměrně slabě v prostoru mezi hydroxidovými vrstvami mohou být za určitých podmínek vyměněny za jiné. Při středně vysokých teplotách (přibližně do 500 °C) se podvojné vrstevnaté hydroxidy rozkládají za vzniku směsných oxidů kovů MII a MIII. Při kontaktu takto připravených směsných oxidů s vodnými roztoky dochází k jejich rehydrataci, přičemž se obnovuje původní vrstevnatá struktura a do prostoru mezi hydroxidovými vrstvami se zabudují anionty přítomné v roztoku. Tuto unikátní vlastnost podvojných vrstevnatých hydroxidů lze využít k interkalaci různých aniontů nebo polárních molekul do mezivrství, případně také k odstraňování nežádoucích složek z roztoků. Často používaný skupinový název “sloučeniny typu hydrotalcitu” je odvozen od minerálu hydrotalcitu (Mg6Al2(OH)16CO3×4H2O). Byla popsána řada dalších minerálů s analogickou krystalovou strukturou a synteticky lze připravit mnoho sloučenin s různě kombinovanými kationty MII a MIII v hydroxidových vrstvách a různými anionty interkalovanými v mezivrství.

originál

Struktura podvojných vrstevnatých hydroxidů

Syntetický hydrotalcit se komerčně používá při výrobě a zpracování polymerů, zejména jako součást stabilizačních systémů pro zpracování PVC a jako neutralizační aditivum při zpracování polyolefinů. Podvojné vrstevnaté hydroxidy lze využít také jako nanoplniva při přípravě nanokompozitních polymerů, kdy poměrně malé množství anorganických nanočástic rozptýlených v polymeru významně zlepšuje jeho vlastnosti. Ve farmacii se hydrotalcit používá jako antacidum, zkoumány jsou také možnosti využití podvojných vrstevnatých hydroxidů jako nosičů aktivních farmaceutických substancí. Velmi široké využití nacházejí podvojné vrstevnaté hydroxidy v heterogenní katalýze, především jako prekurzory pro přípravu katalyticky aktivních směsných oxidů. Aniontově-výměnné vlastnosti sloučenin typu hydrotalcitu a schopnost obnovit původní vrstevnatou krystalovou strukturu během rehydratace produktů jejich tepelného rozkladu lze využít v dekontaminčních procesech. Podvojné vrstevnaté hydroxidy často slouží také jako anorganické hostitelské struktury pro interkalaci různých aniontů nebo molekul, což umožňuje přípravu hybridních materiálů se zajímavými fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

Čím se zabýváme

Příprava prekurzorů a směsných oxidů pro heterogenní katalýzu

Výzkum je zaměřen na přípravu podvojných vrstevnatých hydroxidů požadovaného složení a studium vzniku a přeměn oxidových fází v závislosti na podmínkách tepelného zpracování prekurzorů. Zabýváme se rovněž depozicí podvojných vrstevnatých hydroxidů a směsných oxidů na kovové a keramické nosiče. Připravené materiály jsou dále studovány jako katalyzátory pro odstraňování plynných polutantů, zejména těkavých organických látek a N2O.

Příprava podvojných vrstevnatých hydroxidů interkalovaných organickými složkami.

Výzkum je zaměřen na přípravu hostitelských struktur a jejich interkalaci organickými anionty nebo molekulami, zejména aktivními farmaceutickými substancemi v rámci vývoje nových pevných lékových forem. Podvojné vrstevnaté hydroxidy interkalované organickými složkami jsou studovány také pro využití v jiných aplikacích, např. při přípravě nanokompozitních polymerů nebo fotoaktivních materiálů. Zabýváme se rovněž přípravou dalších organicko-anorganických hybridních materiálů.

originál                                      originál

Nosičový katalyzátor s aktivní vrstvou směsného oxidu Co-Mn-Al vzniklého tepelným rozkladem podvojného vrstevnatého hydroxidu připraveného na anodicky oxidovaném hliníkovém sítě

originál

Uspořádání interkalovaných molekul paracetamolu v mezivrství podvojného vrstevnatého hydroxidu

Aktualizováno: 21.11.2019 11:36, Autor: Jan Rohlíček

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi